sreda, 10. februar 2010

Tega špeha se ne splača printat ...

... ga je pa po svoje zanimivo in verjetno celo poučno prebrati ali pa morda vsaj predrsati. Če za drugega ne, bi se morda lahko uporabljal kot pomožno gradivo pri kakšnem do-diplomskem seminarju, recimo na FDV, na temo: Kako naj bi funkcionirala država Slovenija, pa še ne in verjetno tudi še ne bo!
Gre seveda za paradni izdelek sedanje garniture, ki naj bi trasiral nadaljna tri plus iks leta življenja slovenske domačije, pod obetavnim naslovom: Slovenska izhodna strategija 2010 - 2013. Žanrsko se besedilo uvršča nekam med predvolilni politično-ekspertni zbornik, že omenjeno skripto in načrt za iskanje svetega grala.

Kaj torej beremo?

# da ima pripravljavec namen "v čim krajšem času spodbuditi gospodarsko aktivnost in zagotoviti postopno odpravo makroekonomskih neravnovesij."
# da gre v strategiji za "kombinacijo ukrepov ekonomske politike in strukturnih sprememb, ki ob zagotavljanju fiskalne vzdržnosti lajšajo socialni položaj najšibkejših in krepijo konkurenčnost gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest."
#da nam kajpak mati Evropa, s solzami v očeh priporoča naj bodo "investicije in strukturne reforme oblikovane s ciljem spodbujanja razvoja, vključujočega, na znanju temelječega, zelenega in bolje povezanega gospodarstva (ki bo temeljilo na načelih pravičnosti, varnosti in enakih možnostih za vse)" da "bodo prispevale k reševanju dolgoročnejših izzivov, kot so podnebne spremembe in spodbujanje gospodarske rasti za več in boljša delovna mesta"
#torej bomo enodušno"določili obseg in strukturo javne potrošnje in zagotavili njeno učinkovitost" na temelju "zmanjševanja in racionalizacije javnofinančnih odhodkov" s "ciljem ohranitve davčne obremenitve na sedanji ravni in pospeševanju okrevanja"
# v ta namen bomo najprej "izboljšali učinkovitosti javnega sektorja", tako, da bomo "znižali stroške dela v javnem sektorju: s (i) spremembo pravil in meril glede števila organizacijskih nivojev ter poenotenjem postopkov sprejemanja aktov o sistemizaciji delovnih mest; z (ii) zmanjšanjem števila zaposlenih v javnem sektorju za po 1%, to je približno 1600 javnih uslužbencev letno; in (iii) ukrepi na področju plač in prejemkov iz delovnega razmerja, ki veljajo do novembra 2011: in sicer konkretno,
- javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost;
- izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ne more znašati več kot 30% osnovne plače javnega uslužbenca;
- premik odprave plačnih nesorazmerij na 1.10.2010 in na 1.10.2011"
# s tako motiviranimi javnimi uslužbenci bomo zlahka"optimizirali procese javne uprave" torej "znižali stroške, povečali transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave ter izboljšali njeno usmerjenost k uporabnikom (eSociala, eVEM in eUprava)"
# seveda ne bomo pozabili "racionalizirati in poenostaviti postopke ... za znižanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 ... tako, da bomo v letu 2011 zagotovili 10% zmanjšanje števila ur, ki jih opravijo javni uslužbenci"
# mimogrede bomo še "racionalizirali storitve, ki jih zagotavlja javni sektor", tako, da bomo dosledno "redefinirali standarde storitev in normativov, ki jih zagotavlja javni sektor (javne službe), upoštevajoč vidik kakovosti"
# tako bo, na primer, Država "prek regulacije izvajalcev javne službe ... okrepila odgovornost za izvajanje javne službe v primernem obsegu in kakovosti" in tako "izboljšala nadzor nad izvajanjem javne službe ter v primerih ugotovljenih nepravilnosti oziroma neučinkovitosti ukrepala"
# Država bo nadalje "na novo uredila lastniška razmerja med javnimi zavodi in ustanovitelji" in "zahtevala dosledno izvajanje zakona o računovodstvu ter striktno ločevanje prejemkov in izdatkov za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti ter za te namene predpisala uporabo ustreznih sodil"
# prav tako bomo "racionalizirali distributivno vlogo države, ki vključuje sistem socialnih transferjev, pokojnin in zdravstvenih nadomestil. Cilj je povečanje transparentnosti in pravičnosti sistema socialnih transferjev v korist tistih, ki jih bolj potrebujejo. Reforma pokojninskega sistema, predvsem sprememba v indeksaciji pokojnin, bo prispevala k medgeneracijski solidarnosti, fiskalni konsolidaciji in dolgoročni vzdržnosti javnih financ. Na področju zdravstvenega sistema bo reforma z izvajanjem naslednjih ukrepov: zniževanje cene zdravil z izborom alternativnih generičnih zdravil; restriktivna politika za nadomestila za bolniško; racionalizacija dopolnilnih del v zdravstvu; sprememba razmerja zdravstvenih storitev in zdravil, ki se krijejo iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja."
# povsem jasno je, da bomo "Racionalizirali programe v korist razvojnih prioritet vlade vključno z ohranjanjem visoke ravni investicij in njihovo financiranje pretežno s sredstvi iz EU proračuna"

# prav tako bomo "racionalizirali distributivno vlogo države, ki vključuje sistem socialnih transferjev, pokojnin in zdravstvenih nadomestil. Cilj je povečanje transparentnosti in pravičnosti sistema socialnih transferjev v korist tistih, ki jih bolj potrebujejo. Reforma pokojninskega sistema, predvsem sprememba v indeksaciji pokojnin, bo prispevala k medgeneracijski solidarnosti, fiskalni konsolidaciji in dolgoročni vzdržnosti javnih financ. Na področju zdravstvenega sistema bo reforma z izvajanjem naslednjih ukrepov: zniževanje cene zdravil z izborom alternativnih generičnih zdravil; restriktivna politika za nadomestila za bolniško; racionalizacija dopolnilnih del v zdravstvu; sprememba razmerja zdravstvenih storitev in zdravil, ki se krijejo iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja"
# povsem jasno je, da bomo tudi "racionalizirali programe v korist razvojnih prioritet vlade vključno z ohranjanjem visoke ravni investicij in njihovim financiranjem pretežno s sredstvi iz EU proračuna"
# da bo to res tako, bomo mimogrede napisali še "Program državnih razvojnih prioritet in investicij (DRPI) ..., ki bo natančneje definiral in finančno ovrednotil razvojne prioritete ... , ki bodo: ustvarjale nova kakovostna delovnih mest, zagotavljale ustrezna znanja v novem gospodarstvu, spodbujale inovativna podjetja, ki prinašajo dodano vrednost, ustvarjale pogoje za večjo zaposljivost, aktivnost in usposobljenost posameznikov"
# od zdaj naprej bomo seveda gradili samo še "Razvojno infrastrukturo, ki mora zagotoviti učinkovito prometno in energetsko politiko. V prihodnje bodo ukrepi in projekti usmerjeni v izboljšanje infrastrukture potniškega prometa, v učinkovito rabo energije v prometu, za nemoteno in varno odvijanje prometa ter varnost udeležencev v prometu. Prioritetna usmeritev je razvoj železniškega prometa in infrastrukture, oblikovanje enovitega prometnega modela ter izvedba projekta Integriran javni potniški promet. Energetska politika bo zagotovila varno in kakovostno oskrbo z energijo, ki je podpora gospodarskemu razvoju, ob hkratnem zniževanju emisij toplogrednih plinov ter ob varstvu in ohranjanju naravnega okolja. Prioritete so posodobitev prenosnega elektroenergetskega omrežja in spodbujanje proizvodnje električne energije in soproizvodnje iz obnovljivih virov energije ter spodbujanje ukrepov za povečanje količine toplote iz obnovljivih virov energije v vseh sektorjih."
# omogočili bomo "prehod v okoljsko učinkovito, nizkoogljično družbo na eni strani ter spodbujali konkurenčnost na drugi"
# "za razvojne prioritete bomo v letu 2010 namenili 43,35% celotnega državnega proračuna in potem vsako leto več, v letu 2013 že kar 49,34%"
# podjetništvo bomo pospeševali s preglednimi in priročnimi inštrumenti, kot so: "povratne oblike financiranja, predvsem portfeljske garancijske sheme za mikro kredite ter kvazi lastniško in dolžniško, t.i. mezzanine financiranje, podrejena posojila (garancije za večje lastniške vložke) in regionalne garancijske sheme. Z namenom doseganja največjih možnih učinkov se bodo sredstva zagotavljala izključno ali komplementarno s povratnimi oblikami pomoči, predvsem v sodelovanju s SID banko"

# "nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo" bomo ustvarjali tako, da bomo "sredstva osredotočili na ključne razvojne projekte gospodarstva, ki imajo dolgoročno perspektivo (sinergični ukrepi za spodbujanje trikotnika: znanje, raziskave, inovacije ter človeških virov)"
# "vzpostavljena bo koordinacija aktivnosti "med javnimi finančnimi institucijami, kot so "SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Javni sklad RS za podjetništvo, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Javna agencija za tehnološki razvoj RS, Eko sklad, Stanovanjski sklad, Sklad za regionalni razvoj, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS itd." in podane bodo enotne usmeritve za delovanje "za povečanje finančnega potenciala in doseganje sinergij med različnimi finančnimi instrumenti za financiranje podjetij"
# "za posamezna podjetja bo država z individualnim poroštvom omogočila zadolžitev pri bankah, za razvojne namene, ki jih bo na podlagi programa financiranja potrdil pristojen organ"
# seveda pa ne pozabljamo naših dragih bank, za katere "je v primeru potrebe po sanaciji potrebno sprejeti splošna načela za morebitno državno pomoč"
# prešinila nas je tudi izvirna zamisel, in sicer "omejitev zavarovalne osnove za socialne prispevke navzgor" ki bo drastično "okrepila konkurenčnost gospodarstva z znižanjem stroška dela delodajalcev in bo neposredno spodbujala zaposlovanje na delovnih mestih, kjer zaposleni z znanjem in veščinami lahko ustvarjajo višjo dodano vrednost"
# odločili smo se, da "CSD postanejo »enotna vstopna točka« v sistemu socialnih pravic, ki so odvisne od gmotnega položaja"
# na novo bomo določili "vrednost osnovnega zneska minimalnega dohodka zaradi odprave razkoraka med višino socialnih transferjev, ki so indeksirani na podlagi splošne rasti cen življenjskih potrebščin in cenami osnovnih življenjskih potrebščin, ki jih za zadovoljevanje svojih potreb kupuje prebivalstvo"
# skupaj s socialnimi partnerji bomo izvedli "komunikacijsko strategijo, pri kateri bomo pozornost usmerili na dva cilja spodbude za povečanje zaposlenosti in produktivnosti in spodbude za večjo socialno vključevanje oziroma širši socialni razvoj, namenjeno vsem tistim, ki jim grozi, ali pa so zaradi krize izpadli iz konkurenčnega trga dela"
# "v smeri varne prožnosti ... bomo sprejeli najnujnejše spremembe glede stroškov prenehanja pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, s ciljem izenačevanja vseh vrst delovnih razmerij ter v povezavi s pokojninsko reformo dvig starosti, ki definira starejšega delavca"
# "nadomestila za primer brezposelnosti, bodo zagotavljala večjo socialno varnost z dvigom najnižjega denarnega nadomestila in večjo dostopnostjo denarnih nadomestil za zaposlene za določen čas, predvsem za mlade"
# "študentsko delo" bomo uredili "v kontekstu priznavanja delovnih izkušenj, vštevanje takega dela v pravice socialnega zavarovanja in priznavanje delovne dobe" ter tako delo omogočili tudi "upokojencem in brezposelnim z bolj poenoteno ceno dela"
# "uveljavili bomo spodbudnejšo štipendijsko politiko, s ciljem izenačevanja možnosti dijakov in študentov vseh socialnih kategorij ter spodbujanja nadarjenih dijakov in študentov"
# "pripravljamo celovito reformo pokojninskega sistema, katere ključni cilj je dolgoročna finančna vzdržnost sistema in primernost pokojnin – varna starost za vse generacije"
# izvedli bomo "spremembe, ki bodo omogočile racionalizacijo izvajanja zdravstvene dejavnosti" z izhodiščem "da je temeljno poslanstvo zdravstvene dejavnosti zadovoljevanje potreb prebivalstva in ne ustvarjanje dobička, zato bo zdravstvena dejavnost pretežno javna in bo nepridobitna"
# "centralizirali bomo ravnanje z nepremičnim premoženjem v lasti države ter ustanovili javni sklad za ravnanje z nepremičnim premoženjem države"
# "preoblikovali bomo razmerja med Republiko Slovenijo in DARS d.d. za zmanjšanje potencialnega bremena servisiranja dolgov za izvedbo Nacionalnega programa izgradnje avtocest na javne finance Republike Slovenije"
In še marsikaj zanimivega in poučnega.

Predlagana strategija pravzaprav sploh nebi smela nositi ime "izhodna", prej nasprotno, za moje pojme predstavlja optimističen in v ničemer realno ovrednoten seznam želja.

Zavedati se je pač treba, da zelo težko, s prepolovljenimi dohodki obnavljaš hišo v kateri živiš in si zraven tega privoščiš vse ali pa še kaj več.

Tega nabrž še celo Slovenci ne znamo ...


Ni komentarjev:

Objavite komentar

Bilo in šlo:

Komu mar?

"Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Mt 10,8b)