torek, 23. september 2008

… nekaj o komunalni urejenosti naše občine …


… kamor najpogosteje pridemo in odidemo po nekakšnih cestah …
… boljših ali slabših …
… kjer hote ali nehote parkiramo …
… slej ko prej gremo tudi peš …
… nekateri s kolesom …
… ali pa tu … kar tako … živimo …
… nujno rabimo … tudi …
… zdravo, pitno vodo … v nekih ceveh …
… ki jo po uporabi …

… spet pretočimo v druge cevi …

… prizadeval si bom za:

· koordinirano izvedbo in pospešeno dokončanje vseh aktualnih investicijskih projektov na območju občine, zlasti gradnje hidroelektrarn Blanca in Krško z vso spremljevalno infrastrukturo ter kanalizacije in čistilne naprave Sevnica,
· revizijo izhodišč Občine Sevnica v zvezi gradnje hidroelektrarne Blanca, v smislu konkretnih odškodnin za poškodovano cestno infrastrukturo ter prekomerno začasno in trajno obremenjenost okolja,
· dokončanje spremljevalnih projektov ob gradnji hidroelektrarn (povezave kolesarske steze v Boštanju, križišča pri Plauštajnerju z navezavo na podvoz pod železnico in parkirišče, območje drevoreda in srednje šole, pristana Orehovo ter ostalih površin, ki so ali bodo po končanju gradnje elektrarn ostale brez namembnosti),
· končno sanacijo regionalne ceste v Impoljskem potoku, regulacijo Sevnične v Šmarju za preprečitev poplav ter sanacijo mostov čez Sevnično, ki so bili poškodovani v neurju avgusta 2005,
· zagotovitev sredstev v proračunih 2008 in 2009 za nadaljevanje aktualnih ter pripravljenih investicijskih projektov na državnem cestnem omrežju, z naslednjimi poudarki:
- dokončanje ureditve ceste skozi Sevnico s pločniki, kolesarskimi stezami, semaforizacijo križišča pri Izidorju in izgradnjo rondoja pri avtobusni postaji,
- gradnjo rondoja v Krmelju,
- gradnjo pločnikov ob Planinski cesti,
- izvedbo postopkov za izgradnjo novega nadvoza v Šmarju ter ureditev križišča in navezave na Savsko cesto z nadvozom čez trebanjsko železnico ,
- nadaljevanje postopkov za izgradnjo mostu na Logu in podvoza v Boštanju,
- nadaljevanje postopkov za pripravo in izvedbo vseh že začetih ali napovedanih investicijskih projektov na državnem cestnem omrežju na območju občine (pločniki Dolnje Brezovo, pločniki Tržišče, razširitev ceste in pločniki Loka-Račica in Šentjur-Breg, razširitev ceste in pločniki Šentjanž-Glino, pločniki Blanca),
· izvedbo in dokončanje ureditve lokalnega cestnega omrežja, z naslednjimi prednostnimi projekti:
- razširitev ceste mimo Kopitarne z ureditvijo križišča s Prvomajsko,
- dokončanje razširitve in gradnja pločnika NHM-Grič,
- asfaltacija ceste Brezovec-Križišče,
- razširitev in obnovo vozišča na odseku Križišče-Hinjce,
- sanacije in preplastitev ceste Hinjce-Krmelj-Gabrijele z gradnjo pločnika na odseku Krmelj-Hinjce,
- celovita ureditev ceste v Lončarjevem Dolu z regulacijo potoka za povečanje poplavne varnosti ter gradnjo pločnika in obnovo premostitev Vranjskega potoka,
- razširitev in obnova ceste Spodnje Vranje-Lončarjev Dol z regulacijo Vranjskega potoka za povečanje poplavne varnosti,
- ureditev trga v Šentjanžu in sanacijo ceste proti Velikemu Cirniku, vključno z rekonstrukcijo mostu čez Podborški potok pri Šentjanžu,
- obnovo vozišč odsekov cest Podvrh-Zabukovje, Šmarska ulica, Boštanj-Vrh, Radna-Siliko, Lončarjev Dol-Žigrski Vrh, Padež-Zabukovje, Mrzla Planina,
- asfaltacije makadamskih odsekov lokalnih cest Planina-Križ, Lipovec-Okič, Jablanica ter Mrzla Planina-Zalog,
- rekonstrukcijo mostu čez Mirno v Dolenjem Boštanju, razširitev mostu čez Hinjo v Krmelju ter rekonstrukcijo prepusta pod Drožanjem,
- ureditev cestno-železniških križanj z industrijskimi tiri na Savski cesti, zavarovanje prehoda Pijavice in dokončanje postopkov za gradnjo obvoznice Pijavice,
· pripravo dokumentacije in planiranje sredstev za celovito prometno-tehnično ureditev cestnega odseka Boštanj-Globela, navezave za novo naselje, ureditev križišč ter gradnjo pločnikov z javno razsvetljavo v Boštanju,
· pripravo dokumentacije in planiranje sredstev za izgradnjo avtobusnega obračališča pri OŠ Tržišče, pločnikov v vasi ter prometno-tehnične ureditve križišča pri KZ,
· pripravo dokumentacije za ureditev trga v Loki ter celovito prometno-tehnično ureditev priključka ceste za Radež;
· zagotovitev sredstev za dokončanje začetih in zagon gradnje planiranih vodovodnih sistemov - združevanje in povezovanje omrežij na območju občine;
· zagotovitev sredstev za zagon gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za nekatera naselja v Občini (Krmelj, Tržišče, Loka, Blanca, Dolnje Brezovo),
· podpora projektov, ki jih izvajajo Krajevne skupnosti - vsaka KS mora imeti vsaj en občinski projekt,
· spodbujanje aktivnosti za umestitev in izvedbo državnega projekta »Tretja razvojna os« z navezavo na Mirnsko dolino za izboljšanje povezave Sevnice v smeri Trebnjega in AC NM-LJ.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Bilo in šlo:

Komu mar?

"Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Mt 10,8b)